stempel

VOF HET HUIS

interieurontwerpers

CONTACT

eigenaren

Michel Jacobs 06 11 390 694
Hedwig Maes 06 24 185 889

adres

Jagerskade 17b
3552TL Utrecht
Nederland

mail

info@vofhethuis.nl

bedrijfsregistratie

Kamer van Koophandel Utrecht

DISCLAIMER

aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is beschermd door copyright. VOF HET HUIS besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Echter kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

verwijzingen

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. VOF HET HUIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe websites.

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van VOF HET HUIS interieurontwerpers, Jagerskade 17b, 3552TL Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30135741.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je contact opneemt per e-mail of per telefoon, uit interesse onze website bezoekt, of reageert op onze social media-uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOF HET HUIS willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat VOF HET HUIS uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOF HET HUIS. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

VOF HET HUIS verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Gegevens van onze klanten:
Bij het doen van een aanvraag bij VOF HET HUIS verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres. Ook als je al een klant bent, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken.

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Wanneer je onze webpagina’s opent, worden gegevens van algemene aard automatisch verzameld. Deze serverlogbestanden omvatten bijvoorbeeld het type browser, uw besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en andere soortgelijke algemene gegevens. Deze gegevens zijn persoonsonafhankelijk, worden gebruikt om de webpagina’s correct weer te geven en worden telkens opgehaald wanneer u het internet gebruikt. De anonieme gegevens kunnen statistisch worden geëvalueerd om de service voor u te verbeteren. VOF HET HUIS maakt geen gebruik van cookies voor niet-ingelogde bezoekers van de website. 
Social media-uitingen: De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media-uitingen, worden door VOF HET HUIS verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

– DIENSTVERLENING:

VOF HET HUIS verwerkt jouw gegevens om onze diensten aan je te kunnen leveren, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult als antwoord op interviewvragen, waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw interieur-doel.

– INFORMEREN:

VOF HET HUIS verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw project. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van VOF HET HUIS, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van een afspraak of het verslag van een bouwvergadering. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

– MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN:

Wij vragen je bij jouw aanvraag of je ook informatie wilt ontvangen over andersoortige producten en diensten van VOF HET HUIS, producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via info@vofhethuis.nl. Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze klanten niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing-activiteiten.

– ANALYSES & (MARKT)ONDERZOEK:

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van VOF HET HUIS en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

– CONTACT MET KLANT:

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van VOF HET HUIS later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken.

– WETTELIJKE VERPLICHTING:

VOF HET HUIS kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

VOF HET HUIS zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor iedereen zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met VOF HET HUIS bent aangegaan, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je project. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAKEN WIJ BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

VOF HET HUIS maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: ICT ondersteuning, administratie, klantenservice, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKKEN WIJ GEGEVENS AAN DERDEN?

VOF HET HUIS verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. VOF HET HUIS kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten:

– INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

– RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

– WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien VOF HET HUIS de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

– OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

– BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht VOF HET HUIS die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VOF HET HUIS of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar info@vofhethuis.nl. Of je kunt per post een verzoek sturen naar: VOF HET HUIS T.a.v. de afdeling Customer Care Jagerskade 17b, 3552TL Utrecht. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij VOF HET HUIS opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van VOF Het Huis kun je contact opnemen met: info@vofhethuis.nl.

VOF HET HUIS interieurontwerpers © 2024 | website null3null

VOF HET HUIS interieurontwerpers © 2024
website null3null